Disclaimer

Feenstra Klokken spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Feenstra Klokken behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigingen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Feenstra Klokken geen enkele aansprakelijkheid indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Feenstra Klokken garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Feenstra Klokken aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.